BELEID INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

  

Inleiding

De Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook wel privacywet of AVG genoemd, werd van kracht op 25 mei 2018 en verzekert een beter beheer en een betere bescherming van uw persoonsgegevens. Dit beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft betrekking op natuurlijke personen en is van toepassing op de gegevens die initieel worden verzameld wanneer u contact opneemt met het bureau alsook op de gegevens die later zijn verkregen bij de verzameling van gegevens voor de aanvraag van een vergunning.

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de zogenaamde “algemene verordening gegevensbescherming” of AVG, of elke andere wetgeving die ze wijzigt. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).

WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD? WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?
WIE IS ERVOOR VERANTWOORDELIJK?

 Voor ALTIPLAN°Architects c.v.b.a is respect voor uw privacy een must. Wij besteden dan ook veel aandacht aan de verwerking van uw persoonsgegevens.

a. Website

Het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens maakt integraal deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden van de site. Zo kan het zijn dat wij ertoe verplicht worden het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te updaten. Bij een grote update zullen wij u per e-mail of via onze diensten op de hoogte brengen zodat u deze wijzigingen kunt raadplegen voordat ze van kracht worden. Wij vragen u in elk geval om de meest recente van kracht zijnde versie op deze pagina regelmatig te raadplegen.

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van de site na de publicatie of het versturen van een mededeling betreffende de wijzigingen die aan het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens zijn aangebracht, stemt u in met deze wijzigingen.

b. Architectuuropdracht en prospecten

In het kader van de opdracht die u aan ALTIPLAN°Architects c.v.b.a wilt toevertrouwen, moeten wij bepaalde gegevens over u verzamelen zodat wij de taken die met deze opdracht verband houden kunnen uitvoeren.

 • De gegevens die wij over u verzamelen, kunnen indien nodig worden gebruikt voor een andere opdracht, voor zover deze nauw verband houdt met de hoofdopdracht zoals hierna beschreven.
 • De verzamelde gegevens zijn uw identiteitsgegevens, uw correspondentie- en facturatieadres en alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken in het kader van de opdracht die u aan uw architect hebt toevertrouwd.
 • Deze gegevens worden verzameld en gebruikt met uw akkoord en in overeenstemming met de Europese en nationale wetten inzake gegevensbescherming.
 • In het kader van de ISO 9001-certificering moet de projectleider een informatiefiche met uw gegevens opstellen. Als u hierover vragen hebt, kunt u met hem contact opnemen.

WIE VERZAMELT UW GEGEVENS?

In het kader van de ISO 9001-certificering stelt de vennoot en/of architect die belast is met het project een informatiefiche met uw gegevens op. Als u hierover vragen hebt, kunt u met hem contact opnemen.

HOE WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?

 • Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch dossier, op verantwoordelijkheid van uw architect die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen.
 • Als uw gegevens moeten worden gedeeld voor de behandeling van uw dossier/project, gebeurt dit via een elektronisch systeem voor beveiligde gegevensuitwisseling. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de vennoten en het secretariaat.
 • Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de behandeling van uw dossier/project. Uw gegevens worden vervolgens bewaard gedurende 10 jaar vanaf het einde van de prestaties die uw architect heeft uitgevoerd in het kader van de opdracht die u hem hebt toevertrouwd, zodat hij met name zijn verplichtingen inzake aansprakelijkheid tijdens deze periode kan naleven.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

 • De leden van ALTIPLAN°Architects c.v.b.a (vennoten, medewerkers, bedienden, enz.) hebben toegang tot uw dossier/project om het tot een goed einde te kunnen brengen.
 • Als de behandeling van uw dossier/project het vereist, geeft dit toestemmingsformulier uw architect ook de toestemming om de nuttige gegevens van uw dossier te delen met andere actoren in de bouwwereld (gemeente- en gewestbesturen, ingenieurs, aannemers, enz.)
 • Als uw dossier/project moet worden beheerd buiten België, binnen de Europese Unie (EU), en als u en uw architect hiermee akkoord gaan, kunnen uw persoonsgegevens die uw architect heeft verzameld, worden gedeeld met beroepsbeoefenaars uit de sector in andere EU-landen. Uw architect kan u meer zeggen over de beroepsbeoefenaar(s) die uw dossier in deze EU-landen verwerkt (verwerken).

WAT MET EEN KLANTENDATABANK?

 ALTIPLAN°Architects c.v.b.a beschikt over een klantendatabank die hoofdzakelijk wordt gebruikt in het kader van de activiteiten als architectenbureau en eventueel voor reclamedoeleinden. Op geen enkele wijze verkoopt of verhuurt ALTIPLAN°Architects c.v.b.a uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

 • U kunt aangeven of wij met u contact mogen opnemen in het kader van de informatieactiviteiten die ALTIPLAN°Architects c.v.b.a organiseert (nieuwsbrief, diverse publicaties, enz.).

WAT ZIJN UW RECHTEN?

 • U hebt het recht uw akkoord voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.
 • Als u nu aanvaardt uw gegevens mee te delen en ze te laten verwerken in het kader van uw dossier/project, kunt u uw akkoord later altijd intrekken. In dit geval zal uw architect u uitleggen hoe uw gegevens zullen worden geschrapt. Het is evenwel mogelijk dat hij niet alle gegevens kan verwijderen, met name de gegevens die werden gebruikt om administratieve handelingen uit te voeren in het kader van de opdracht die u aan uw architect hebt toevertrouwd.
 • U hebt het recht op de hoogte te worden gehouden van de doeleinden waarvoor uw gegevens zullen worden verwerkt en van de personen die toegang hebben tot uw gegevens. Op eenvoudig verzoek zal uw architect u meedelen wie betrokken is bij de behandeling van uw dossier/project en wie toegang heeft tot uw gegevens.
 • U hebt het recht te vragen welke gegevens over u zijn geregistreerd en verbeteringen te vragen als bepaalde gegevens niet correct zijn. U kunt gegevens ook laten schrappen, behalve wanneer de architect ze moet bewaren in het kader van het beheer van het dossier/project.
 • U hebt het recht alle geregistreerde gegevens over u in draagbaar en leesbaar formaat te ontvangen.
 • ALTIPLAN°Architects c.v.b.a is verplicht ervoor te zorgen dat uw gegevens in alle veiligheid worden verwerkt en u te verwittigen als de veiligheid van uw gegevens niet is nageleefd.
 • Als u zich zorgen maakt over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met ons of met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: 02/274 48 00 of contact@apd-gba.be

 

COOKIES

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN WAAROM?

Wanneer u op onze site surft en wanneer u een account aanmaakt op het platform, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Bij inschrijving vragen wij u een geldig e-mailadres, zodat wij u informatieve e-mails, kennisgevingen en onze newsletter kunnen sturen.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Een “cookie” is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u ons platform bezoekt. Het wordt gebruikt om onze diensten op ons platform te verbeteren en te personaliseren. Dankzij de cookies kunnen wij ook zien en begrijpen hoe de gebruikers ons platform gebruiken. Onze site maakt gebruik van verschillende types cookies:

 • Cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van ons platform. Ze stellen u in staat de belangrijkste functies van ons platform te gebruiken (bijvoorbeeld toegang tot uw account). Zonder deze cookies kunt u ons platform niet op een normale wijze gebruiken.
 • Analytische cookies: om onze dienstverlening te verbeteren, maken wij gebruik van cookies die bezoekersmetingen uitvoeren, zoals het aantal bezochte pagina’s, het aantal bezoekers, de activiteit van de bezoekers en de terugkeerfrequentie, met name dankzij de diensten van Google Analytics. Met deze cookies kunnen alleen statistische studies worden uitgevoerd van het verkeer van de gebruikers op ons platform. De resultaten ervan zijn volledig anoniem en we kunnen ze alleen gebruiken om het gebruik en de prestaties van ons platform te leren kennen en de werking ervan te verbeteren. U moet deze cookies aanvaarden om ons platform te kunnen gebruiken. Als u ze weigert, kunnen wij u geen optimaal gebruik van ons platform waarborgen.
 • Functionele cookies: Dit zijn cookies waarmee wij uw ervaring op ons platform kunnen personaliseren door uw voorkeuren te onthouden (zoals de cookies voor het delen van sites op social media). Deze cookies kunnen door een derde partij voor onze rekening worden aangebracht, maar ze mogen alleen voor de omschreven doeleinden worden gebruikt.
 • “Tijdelijke” cookies: dit type cookie is actief in uw browser totdat u ons platform verlaat en vervalt wanneer u onze site gedurende een bepaalde periode niet meer bezoekt.
 • “Permanente cookies” of “tracking cookies”: dit type cookie blijft in het cookiesbestand van uw browser gedurende een langere periode, die afhankelijk is van de parameters van uw webbrowser. Permanente cookies worden ook tracking cookies genoemd.

Gebruik van cookies van derden. Wij kunnen een beroep doen op derden, zoals Google Analytics, om de activiteit van de bezoekers van ons platform op te volgen of om uw interesses op ons platform te identificeren en het aanbod voor u op of buiten ons platform te personaliseren. Deze derden beheren hun cookies op uw toestel op basis van hun eigen vertrouwelijkheids- en cookiebeleid. Wij hebben geen invloed op dit beleid en kunnen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid opnemen.

Onze site kan elk van de hierboven beschreven types cookies gebruiken, maar met name analytische en functionele cookies.

Cookies uitschakelen

U kunt de cookies op elk moment uitschakelen door de parameters van uw browser te wijzigen (de procedures hiervoor kunnen verschillen, gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen). Wij wijzen u erop dat wanneer u cookies uitschakelt, u mogelijk geen of slechts beperkte toegang hebt tot alle of een deel van de functies van ons platform.

Promotionele e-mails. U kunt zich op elk moment uitschrijven van het ontvangen van e-mails door te klikken op de link voor uitschrijven in elk van onze newsletters of door contact op te nemen met ons.